Verwerkersovereenkomst AVG

Partijen:
• EmigratieBeurs
• (Verwerker): ___________________________

In aanmerking nemende dat:
EmigratieBeurs beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten titels, namen, e-mail adressen, bankgegevens van haar bezoekers/lezers, die verzameld zijn als gevolg van inschrijving of bestelling met als doel om de beurs te bezoeken en/of de nieuwsbrief/magazine te lezen.
EmigratieBeurs heeft verwerker ingeschakeld als leverancier en hierdoor heeft verwerker toegang tot deze persoonsgegevens.
Overeengekomen punten:
Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:
• Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
• Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden;
• Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke;
• De verwerker zorgt voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen;
Verwerker heeft de volgende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens:
• Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;
• Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het registreren van bezoekers, het screenen van nieuwe medewerkers, en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.
• ……..
• ……..
• ……..
• ……..
• ……..
• Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden. Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke;
• De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie;
• Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de verwerker direct (en in ieder geval binnen 24 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren;
• De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen gesloten overeenkomst/geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst door;
• De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens;
• De verwerker is verplicht medewerking en uitvoering te verlenen aan verzoeken van betrokkenen als bedoeld in art. 15 t/m 22 van de AVG.
• De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen;
• Verwerker is aansprakelijk voor de schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst door de verwerker;
• In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke.

nl_NLDutch
en_GBEnglish nl_NLDutch